Louis Tobback: “Dossier kleinstedelijk gebied Tienen hangt met haken en ogen aaneen”

Kopstukken Vooruit belegden een persconferentie om argumenten toe te lichten

Aansluitend op de provincieraad van 25 januari waarbij de afbakening kleinstedelijk gebied Tienen binnen het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) werd vastgelegd, gaf raadslid Louis Tobback (Vooruit) donderdagochtend 27 januari een uitvoerige toelichting waarom zijn fractie tegen het nieuwe PRUP stemde. “Dit dossier hangt met haken en ogen aaneen”, beweert Tobback. De beweging bekijkt langs welke weg verzet nog mogelijk is.

“Wij zijn van mening dat het huidige PRUP onvoldoende onderbouwd is en nog te veel onduidelijkheden en risico’s met zich meebrengt inzake mobiliteit en leefbaarheid maar nog meer onvoldoende rekening houdt met eerder gestelde bezwaren en negatieve adviezen van verschillende instanties”, aldus Tobback.

De voormalige Leuvense burgemeester, minister en partijvoorzitter gaf een omstandige uitleg hoe de Vlaamse regering van ongeveer twintig jaar geleden de procedure bedacht tot afbakening van de regionale en kleinstedelijke gebieden in samenhang met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De bedoeling was om op een vlottere manier waar nodig te komen tot een noodzakelijke herinnering van de gewestplannen van 1978.

Louis Tobback: “Begin 21ste eeuw wil men aan het gebrek van bedrijventerreinen verhelpen. Voor Tienen werd eerst 75 ha vooropgesteld, maar 35 ha zou ook goed zijn. De huidige deputatie is van mening dat Tienen genoeg heeft aan 45 ha bijkomende bedrijvenzone, aangevuld met een detailhandelszone van 25.000 m² en bediend door de Oostelijke Ring.”

Lees verder onder de foto
soldatenveld
"Een industriezone bezuiden het Grijpenveld zou een aantasting zijn van de open ruimte, maar blijkbaar niet aan de noordkant van Tienen.

Cynisme

De Vooruit-fractie in de provincieraad kan wel akkoord gaan met de afbakening van het kleinstedelijk gebied, maar keurde de bedrijvenzone Soldatenveld niet goed en daar zijn heel wat argumenten voor.

Tobback: Wie enigszins vertrouwd is met het beheer van bedrijvenzones weet dat de belangrijkste argumenten voor het aantrekken van investeerders de nabijheid van belangrijke infrastructuren zijn, naast de aanwezigheid van het gewenste arbeidspotentieel. Het is dan ook verrassend dat de deputatie kiest om een bedrijvenzone zover mogelijk van die infrastructuur weg te steken. Naar de reden is het raden. Het wordt nog ondoorzichtiger wanneer men, in het evaluatierapport de argumenten bekijkt waarom een uitbreiding van de zone Grijpen buiten de zuidelijke ring niet kan worden weerhouden als alternatief: zuiden Tienen is belangrijke landbouwgrond/noorden Tienen blijkbaar niet; zuiden Tienen zou aanleg te grote belasting zijn van de open ruimte/noorden Tienen blijkbaar niet. De mogelijke uitbreiding van Grijpen sluit onvoldoende aan bij het bebouwde weefsel. Dit os voor de indieners van bezwaarschriften toch wel het toppunt van cynisme.”

Lees verder onder de foto
Tobback

SEVESO-bedrijven

Een pittig detail, volgens Tobback, is het ontsluitingsweg-segment van de toekomstige ringweg die moet aangelegd worden volgens de voorschriften maar niet op kosten van AWV. Het is onduidelijk waarom het voorlopig ontwerp voorzag in twee breekwerven en nu nog maar één (alsof er nog niet genoeg breekwerven zijn in Tienen). “Het is een pluspunt dat de deputatie beslisten om bedrijven die onder de SEVESO-wet vallen, uit te sluiten. Maar volgens het veiligheidsrapport Vinçotte is er reeds een SEVESO-bedrijf aanwezig op het terrein.”

In verband met dit laatste benadrukt de deputatie meermaals dat het om een herziening van het eerst goedgekeurde PRUP gaat dat nog altijd bestaat. Maar of dit juridisch klopt, daarover bestaan twijfels en die zetten de deur open voor mogelijke beroepsprocedures.

Vooruit verzet zich verder tegen de detailhandelszone omwille van de impact voor de handel in het centrum en ook omwille van het ongunstig advies van AWV betreffend de ontsluiting van het deelgebied.

Lees meer over