Politie betrapt man zonder geldige verblijfsvergunning in nachtwinkel

NACHTWINKEL

Op woensdagavond 20 maart werd er in Boutersem een gecoördineerde controleactie, een flexactie uitgevoerd op een aantal nachtwinkels. De lokale politiezone Lubbeek betrapte één illegale werknemer.

De controle ging uit van de lokale politiezone Lubbeek in overleg met de burgemeester en kaderde in de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De flexactie werd ondersteund door het ARIEC Leuven (Arrondissementeel Informatie en Expertise Centrum) en vond plaats in overleg met het parket Leuven en het arbeidsauditoraat.

De gemeente Boutersem voerde op woensdagavond 20 maart een preventieve controle uit bij een aantal nachtwinkels. Dit om na te gaan of de nachtwinkels aan alle wet- en regelgeving voldoen.

“Als bestuur willen we dat onze nachtwinkels voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester van Boutersem Chris Vervliet (CD&V) uit. “Dergelijke uitbatingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake de wet openingsuren, de voedselveiligheid en de brandveiligheid. We vinden het verder belangrijk dat de nachtwinkels in orde zijn met alle regels inzake sociale en economische wetgeving.”

Tijdens de controles werd onder meer de veiligheid van de panden gecontroleerd, net als de voorschriften inzake het bevolkingsregister. 

De Sociale Inspectie trof enkele gebreken aan die nog verder onderzocht zullen worden. De DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) en CDBV (Centrale Dienst voor Bestrijding van de Valsheden) troffen één persoon zonder geldige verblijfsdocumenten aan. Vanuit het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) werd een proces-verbaal opgesteld voor afval (wat een risico kan vormen voor ongedierte), hygiëne en etikettering. 
De Dienst Milieu, in samenspraak met de politie, zal het afval probleem verder onderzoeken. 

FOD Economie stelde een proces-verbaal op dat betrekking heeft op de prijsaanduiding van artikelen. Het IGO stelde een aantal inbreuken vast inzake de woonkwaliteit. Hier zal een verslag over worden opgesteld. Tot slot stelde de brandweer een negatief advies op.
De bestuurlijke controles hebben vooral tot doel te voorkomen dat criminele netwerken en
fenomenen als mensenhandel, grootschalige fraude, witwasconstructies, drugshandel, … zich in het lokale weefsel kunnen nestelen.

“Het is een meerwaarde dat we dergelijke fenomenen via centraal gecoördineerde flexacties vanuit verschillende disciplines kunnen benaderen. Bovendien is een bovenlokale strategie nodig om te voorkomen dat malafide netwerken zich gaan verplaatsen
van gemeente naar gemeente", besloot Burgemeester Vervliet.

Lees meer over