Oppositie hekelt aanpak dossier voor nieuw aan te leggen stadspark

skatepark

Oppositiepartij stadSZteam hekelt de, volgens hen, vele onzorgvuldigheden en fouten die gemaakt werden in het stadsparkproject in Scherpenheuvel-Zichem.”Daardoor hebben ze de vergunningsaanvraag volledig moeten intrekken. De oorzaak van de vertraging zou te wijten zijn aan meerdere bezwaarschriften van omwonenden maar de waarheid heeft zijn rechten. De bezwaren die werden ingediend hebben betrekking op het volledige stadspark en gaan niet over het skatepark. De inwoners, de jongeren, de skaters en de belastingbetalers zijn er de dupe van”, zegt Pieter Boudry.

Volgens Boudry kwam het buurtcomité, na inzage van de stukken tijdens het openbaar onderzoek begin 2024, tot de de slotsom dat het dossier onzorgvuldig, ondoordacht en zelfs een beetje amateuristisch werd opgesteld. “De advocaat van het buurtcomité heeft het dossier heel nauwgezet onderzocht en kwam tot de conclusie dat, op basis van het voorliggende plan, het bekomen van een omgevingsvergunning nooit kon gebeuren”, zegt Boudry die ook benadrukt dat er geen bezwaar kwam tegen het skatepark van de buurtbewoners. 

Nadat het buurtcomité bezwaar indiende op 5 februari had de stad 105 dagen om die bezwaren te bestuderen en een beslissing ter zake te nemen. “De stad heeft op haar beurt een advocatenkantoor onder de arm genomen om de bezwaren van het buurtcomité te laten onderzoeken. De advocaten kwamen echter tot dezelfde slotsom als deze van de bezwaarindieners, deze omgevingsvergunning kan niet worden goedgekeurd op basis van het voorliggende plan en alle ontbrekende en onwettige elementen. In zitting van 25 maart heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om het dossier in te trekken en een nieuw dossier op te opmaken, opnieuw zonder M.E.R. (milieueffectenrapport). De extra kosten die dit alles met zich zal meebrengen werden ook reeds goedgekeurd door het schepencollege. Indien het college voldoende elementen zou hebben gehad om de bezwaren naast zich neer te leggen hadden ze dit zeker en vast gedaan”, zegt Boudry nog. 

Deze zomer komt er alvast een maïsdoolhof op de terreinen waar het stadspark moet komen. 

Lees meer over