Huidig Tiens ziekenhuis maakt op termijn plaats voor nieuw park en woongelegenheid

Tienen

De gemeenteraad van Tienen heeft het ‘Masterplan Hof van Kabbeek’ goedgekeurd. Met dit plan wordt een eerste stap gezet naar een toekomstige invulling voor de huidige ziekenhuissite in het hartje van de stad. Er komt een nieuw park en het huidige ziekenhuis wordt omgetoverd tot woongelegenheden. In een volgende fase wordt er werk gemaakt van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Ook in die fase zullen de inwoners en andere betrokkenen inspraak krijgen.

Op termijn zal het ziekenhuis de huidige site verlaten en daar wil de stad dan een nieuwe, verkeersluwe, groene omgeving creëren.

“De stad Tienen nam bewust de regierol van dit project in handen om een kwaliteitsvolle invulling van dit gebied te garanderen. Het is een unieke kans om in het stadscentrum een verkeersluwe, groene omgeving te creëren met een mix aan functies, zonder hierbij het historisch erfgoed uit het oog te verliezen”, luidt het bij de stad.

Eerder werd er een ontwerpbureau aangesteld dat een masterplan moest opmaken en de krijtlijnen vastleggen waaraan de toekomstige invulling moet voldoen. Het ontwerpteam, de Tijdelijke Vereniging Atelier Horizon, VELD, ging aan de slag en verzamelde alle beschikbare informatie, consulteerde de stakeholders en buurtbewoners en testte verschillende scenario’s uit.

“Na iets meer dan een jaar hieraan gewerkt te hebben, is het wedstrijdontwerp geëvolueerd tot een definitief masterplan waarin de feedback zoveel mogelijk meegenomen werd. Het resultaat is een visie voor een aangename, diverse woonbuurt rond een grote, groene publieke oase in een mooi, historisch kader. Ook een niet-residentieel programma is mogelijk. Er wordt een park voorzien dat groter is dan het huidige stadspark. Het gebouw waar het hoofdziekenhuis momenteel gevestigd is, zal gerenoveerd worden tot woongelegenheden. Bijkomend wordt er ingezet op ontharding om de klimaattoets te doorstaan.”

Het masterplan werd intussen door de gemeenteraad goedgekeurd.

“De volgende stap is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, een zogenaamd ‘RUP’. Bij de opmaak van dit RUP worden alle aspecten zoals bv. mobiliteit verder uitgewerkt. Ook hieraan wordt een participatietraject gekoppeld waarbij alle betrokkenen en de buurtbewoners inspraak krijgen.

Met het RUP worden de doelstellingen van het masterplan juridisch verankerd en kan rechtszekerheid geboden worden aan alle betrokkenen.”

Het masterplan kan geraadpleegd worden op www.tienen.be/hofvankabbeek.

Lees meer over