Wijkraad kant zich tegen geplande 100 nieuwe wooneenheden

't PArk

De wijkraad Buurt van ’t Park in Landen verzet zich tegen de plannen voor het Domein ’t Park en reikt de hand om een participatief en leefbaar project te ontwikkelen op het domein, in de buurt en voor de stad. “De voorziene 100 wooneenheden, gespreid over 34 woningen en 3 appartementsblokken (3 tot 4 hoog) zal het aantal woningen en bewoners van deze relatief kleine buurt quasi verdubbelen en zo de draagkracht overstijgen en de buurt onleefbaar maken.”

Waarover gaat het precies? “Begin 2010 kocht de stad de gronden van het militair domein EMI 21 (Hannuitsesteenweg 80) over van Defensie. De tot dan rustige en deels groene long, net buiten het centrum, zou een andere bestemming krijgen maar er kwam niets van alle plannen. Om blijkbaar de acute geldnood van de stad te proberen stillen werd in 2017 een intentieverklaring ondertekend met een privé ontwikkelaar om er extra huizen en appartementen te bouwen. De stand van zaken van de andere plannen werd alsmaar onduidelijker. De inhoud van de intentieverklaring blijft ook nog steeds onbekend voor menig of iedere Landense burger”, zeggen ze bij de wijkraad waar ze het ook hebben over een opeenstapeling van frustraties voor de buurt.

“Die zijn grotendeels veroorzaakt door vele (ook nachtelijke) evenementen met veel geluidsoverlast in en op een daarvoor niet aangepaste infrastructuur. Daarbovenop kampt onze buurt met een nog steeds meer toenemende verkeersdrukte waardoor de leefbaarheid zwaar onder druk komt te staan en meer en meer impact heeft op het welzijn van de buurtbewoners.”

Uit een enquête bij de omwonenden, gelanceerd in januari 2022, over de huidige situatie en de beoogde plannen op middellange en lange termijn, blijkt dat de meerderheid van de respondenten vindt dat de leefomgeving nu al onder immense druk staat:

“De Hannuitsesteenweg telt dagelijks op de piekogenblikken al meer dan 1 200 voertuigen per uur en de gemiddelde snelheid ligt er hoog (meer dan 20 % rijdt er sneller dan 50 km/u);  de Koningin Astridlaan en Karolingerslaan zijn de voornaamste invalswegen geworden voor al het zware verkeer richting Landense industrieterrein en liggen er verschrikkelijk slecht bij, de Kanunnik Schoolslaan is de toegangsweg tot 2 scholen maar is eveneens een groot parkeergebied geworden voor de pendelaars die geen gebruik willen maken van de betalende parking aan het NMBS station. de Sint Norbertusstraat ligt er nog bij als in de jaren ’50, al het verkeer zorgt voor pollutie en vervuiling, en dit in de directe omgeving van 2 scholen.de wijk, voornamelijk de Kanunnik Schoolslaan en een stuk van de oude Hannuitsesteenweg, kampt al jaren met wateroverlast (terugslag door onaangepaste diameter van de riolering), ook door een gebrek aan onderhoud (ondergronds waterbekken op het domein) en gebrek aan ontharding op het  Domein en het Domein is niet groen genoeg en biedt niet de noodzakelijke tegenpool voor de verdere verstedelijking die sluipend aan de gang is in en rond het centrum.”

Geen enthousiasme voor 100 nieuwe wooneenheden

Ook de voorziene 100 wooneenheden, gespreid over 34 woningen en 3 appartementsblokken (3 tot 4 hoog) kunnen niet rekenen op veel enthousiasme, zo blijkt eveneens uit de enquête.

”De realisatie van deze plannen zal het aantal woningen en bewoners van deze relatief kleine buurt quasi verdubbelen en zo de draagkracht overstijgen, de buurt onleefbaar maken naar verkeer en vervuiling toe en de problematiek van wateroverlast alleen maar doen toenemen. ‘t Park zal niet meer een open park zijn voor de Landense burger en buurtbewoners maar een gesloten woonwijk. Een bijkomende bezorgdheid is dat onze belastinggelden steeds weer worden aangesneden om nieuwe projecten te ontwikkelen terwijl de bestaande infrastructuur verder degradeert.”

De resultaten van de enquête alsook bijgevoegde brief werden recentelijk overgemaakt aan de verschillende politieke partijen van de Landense gemeenteraad met de vraag aandacht te hebben voor de leefbaarheid van de buurt. “Uit de respons blijkt dat L’anders  en cd&v onvoorwaardelijk achter de plannen van de privé ontwikkelaar blijven staan en geen oog hebben voor de leefbaarheid noch de gevaarlijke impact ervan juist inschatten voor de ganse buurt en de vele kinderen en jongeren die er zijn. Op geen enkele wijze wordt er rekening gehouden met de resultaten van de enquête en de legitieme verzuchtingen van de grote groep omwonenden. Hoewel de Buurt van ’t Park duidelijk een open, constructieve en onderhandelde oplossing nastreeft, wordt deze uitgestrekte hand koel genegeerd en afgewezen.Op basis van deze visie en houding ziet de Buurt van ‘t Park vandaag weinig tot geen verdere onderhandelingsmarge meer met het huidige bestuur en zal ze noodgedwongen in de toekomst de belangen van de ganse buurt op een formelere wijze uitoefenen.”

Voorlopig kregen we burgemeester Gino Debroux (L'anders) nog niet te pakken voor een reactie. 

Lees meer over