Voorlopige resultaten PFAS onderzoek Slachthuisplein: grondwaterstalen tonen probleem

18 september 2022 | 18u43 | Gepost door christian.henn…
De brandweersite aan het Slachthuisplein (Foto Google Maps)

De stad Landen wenst transparant te communiceren over de stand van de zaken met betrekking tot de PFAS-problematiek aan het Slachthuisplein. Na het verkennend bodemonderzoek, is momenteel het beschrijvend bodemonderzoek aan de gang. Hieruit blijkt al dat in grondwaterstalen een overschrijding van de richtwaarden werd gevonden.

Om inzicht te krijgen op mogelijke PFAS-vervuiling op de site rond het Slachthuisplein, waar de oefensite van de brandweerkazerne is, liet de stad verdere onderzoeken uitvoeren. De eerste resultaten van het beschrijvend onderzoek kwamen al binnen.

In de bodemstalen van de naburige percelen van de brandweerkazerne werd geen overschrijding van de richtwaarde vastgesteld, wat geruststellend is. In de grondwaterstalen werd wel een overschrijding van de richtwaarde vastgesteld buiten het perceel.

In een tweede fase zal er nu nog bijkomende staalname gebeuren, zowel op het perceel als er erbuiten om een gedetailleerde afperking te kunnen doen van de vervuiling. Dit zullen niet enkel bodem- en grondwaterstaalnamen zijn, ook het slib en water van de Dormaalbeek zal bemonsterd en geanalyseerd worden. In november worden hiervan de resultaten hiervan verwacht. In functie van deze resultaten zal daarna beslist worden of een derde fase noodzakelijk is.

Maatregelen blijven

Zolang het onderzoek niet ingediend en goedgekeurd wordt door de OVAM, blijven de no regret-maatregelen van toepassing op deze site. Zo mogen er bijvoorbeeld nog steeds geen activiteiten plaatsvinden op het Slachthuisplein.

In een zone van 100 m rond de site, te rekenen vanaf de perceelsgrens wordt advies gegeven aan  ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven, geen zelfgeteelde groenten en zelf geteeld fruit te eten, geen eieren van eigen kippen en geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.

Aan de algemene bevolking in die periferie wordt aangeraden gevarieerd te eten en zelfgekweekt voedsel af te wisselen met producten uit de handel. Stukken fruit en groenten moeten met water gewassen worden voor het eten, en van eigen kippen mag slechts één ei per week gegeten worden. Eigen compost mag niet gebruikt worden als meststof voor de tuin. Verder worden hygiënische maatregelen geadviseerd: handen wassen, huis schoonmaken, opritten schoonmaken.

Lees meer over