Leuvense brandweer trekt opnieuw aan de alarmbel in open brief: "Wij kunnen geen noodzakelijke bescherming bieden"

20 januari 2023 | 10u22 | Gepost door redactie

Leden van de Leuvense brandweer hebben hun bezorgdheid geuit over de nieuwe risicoanalyse die de Hulpverleningszone (HVZ) Oost aan het opstellen is om het personeelstekort - dat al lang bestaat - tegen te gaan. Zij vinden dat ze de burger geen veilig gevoel kunnen garanderen en schreven daarom onderstaande open brief.

Wij, een aantal leden van het basis -en middenkader van de brandweerpost Leuven, hebben nog steeds een aantal vragen en bedenkingen over de nieuwe risicoanalyse die de HVZ Oost, Vlaams-Brabant aan het opstellen is en dit in kader van het personeelstekort dat reeds werd aangehaald in de maand juni 2022.

Eerst en vooral merken we op dat er tot op heden geen communicatie is geweest omtrent de risicoanalyse. Deze zou echter klaar moeten geweest zijn tegen eind 2022. Nochtans niet onbelangrijk als daar beleidsbeslissingen aan worden gekoppeld. De cijfers liegen er alvast niet om, het aantal interventies blijft niet alleen hoog, ze nemen verder toe. Ten tweede stellen we ons vragen over de manier waarop deze zogezegde risicoanalyse wordt opgesteld. Tot slot vernemen we dat het coördinatiecomité van plan is om het personeelsplan verder uit te rollen en de bezetting alsnog naar beneden te halen, ondanks het feit dat de risicoanalyse nog niet besproken is op de zoneraad, ondanks het feit dat wij aangetoond hebben dat dit de dienstverlening naar de burger ernstig in het gedrang zou brengen. Hiermee waren de politiek verantwoordelijken, aanwezig op de zoneraad van 22-06-2022, het eens.

We willen via deze weg niet alleen onze bezorgdheid uiten, maar ook het gebrek aan transparantie aankaarten. We willen jullie ook een update geven van de cijfers, alsook de aandacht vestigen op het feit dat de aangestelde firma voor het opstellen van de risicoanalyse, SAFETYCT uit Nederland, gespecialiseerd is in het opmaken van dekkingsplannen voor veiligheidsdiensten zoals brandweer en politie.

Update van de cijfers:

In 2021 hebben de 2 ziekenwagens van brandweerpost Leuven een 4.000-tal ritten uitgevoerd, terwijl de prognose van de zoneleiding voor 2021 slechts 2.900 ritten was. Met andere woorden, een foutmarge van bijna 40%. Het huidige personeelsplan houdt geen rekening met deze foutmarge

In de periode van 1/7/22 tot 31/12/22 heeft de brandweerpost Leuven ongeveer 170 interventies uitgevoerd buiten de eigen regio (in Landen, Zoutleeuw, Bekkevoort, …) waarvan meer dan 40 buiten de eigen HVZ Oost Vlaams-Brabant. Gedurende deze interventies moeten Leuven en omliggende gemeentes langer wachten op hulp, gezien deze van andere kazernes moet komen.

In dezelfde periode is HVZ Vlaams-Brabant West, voornamelijk post Zaventem, 168 keer moeten tussenbeide komen voor ziekenwageninterventies in Leuven en zijn omgeving. Post Zaventem is in deze periode 78 keer moeten uitrukken met brandweervoertuigen ten voordele van dezelfde regio. Met andere woorden, Leuven en zijn omgeving blijven zeer afhankelijk van vergelegen posten voor hulp aan de bevolking. Hieronder 2 kleine voorbeelden om de aanrijtijden aan te tonen, die minimaal 20 min zijn: ● Gaslek; Jodenstraat Leuven op 13/07/22 ○ Post Londerzeel wordt uitgestuurd en is na ongeveer 30 min ter plaatse ● Persoon opgesloten in lift; Willemstraat Leuven op 09/11/22 ○ Post Zaventem komt, alarm om 19u01 en ter plaatse om 19u21

Wat een risicoanalyse is en wat deze moet inhouden wordt klaar en duidelijk bepaald door de wetgever in het Koninklijk Besluit van 14 oktober 2013 en is volgens deze wetgever zeker geen “levend” document maar een beleidsdocument waarop het meerjarenbeleidsplan, personeelsplannen, voertuigplannen, inplanting van kazernes, … gebaseerd zijn. Deze analyse moet volgens art. 7 van het KB overgemaakt worden aan de algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid, en is dus zeker geen levend document zoals sommige officieren van de hogere zoneleiding verkeerdelijk suggereren. Dit KB is van toepassing voor iedereen, eveneens voor de zoneleiding van HVZ Oost, Vlaams-Brabant. De opmaak van de nieuwe risicoanalyse werd door de burgemeester van Leuven en nu tweede ondervoorzitter van de zoneraad, Mr Ridouani, aangekondigd in de media op 22/06/22 naar aanleiding van onze actie te Herent.

De nieuwe risicoanalyse moet dus een nieuwe en juiste inventarisatie omvatten van de risico's van Leuven en zijn omgeving, alsook een analyse van deze risico's. Zo moeten bijvoorbeeld de site Gasthuisberg, het groot aantal studenten in Leuven, IMEC, de industrie, toenemende hoogbouw in Leuven centrum, toenemende middelhoogbouw in omliggende gemeentes, de voetbalwedstrijden van de Pro League ploeg OHL, … opgenomen worden in de risicoanalyse, wat tot op heden niet gebeurd is. Bij een dergelijke studie mag niet alleen de probabiliteit van een risico in acht genomen worden maar ook de kans op gelijktijdigheid van een incident en de impact hiervan moeten in rekening genomen worden. Bijvoorbeeld: in de omgeving van de site Gasthuisberg landt of stijgt er soms een helicopter op; de kans dat er dan iets gebeurt, is zéér klein, maar als er iets gebeurt, is de impact ervan enorm (crash op Gasthuisberg, in stad Leuven, …).

Na deze analyse wordt er een dekkingsplan opgemaakt. Een dekkingsplan betekent dat men middelen (materiaal, voertuigen, inplanting van kazernes …) en personeel gaat definiëren om het hoofd te kunnen bieden aan de geanalyseerde risico’s. De residuele risico’s, na het dekkingsplan, moeten vervolgens op politiek niveau al dan niet goedgekeurd of aanvaard worden. Bij verwerping van deze residuele risico's zou de studie opnieuw moeten worden uitgevoerd.

De documenten die wij tot op heden hebben kunnen inkijken, houden geen verband met een risicoanalyse, maar met een aangepast dekkingsplan. In essentie heeft de Nederlandse firma de opdracht gekregen om de bestaande middelen en personeel te herschikken. Met andere woorden er wordt opnieuw geen rekening gehouden met de realiteit van Leuven en zijn omgeving daar dit nieuw dekkingsplan gestoeld is op een foute risicoanalyse van 2017 waar er geen rekening werd gehouden met de Site Gasthuisberg, IMEC, de studenten van Leuven, de voetbalclub OHL, toename middel- en hoogbouw,...

Ondanks de gemaakte beloftes na de zoneraad van 22/6/22 door de zoneleiding, de zoneraad en zonevoorzitter beschikken Leuven en zijn omgeving nog steeds niet over de noodzakelijke bescherming die ze verdienen, niet voor 2023 en de verdere toekomst. Conclusie, waar is de nieuwe risicoanalyse die door de politieke leiding, de zoneraad, ASAP werd beloofd?

We stellen vast dat de zoneleiding de ernst van de situatie niet inziet. Indien we kortelings geen gehoor krijgen, voelen wij ons genoodzaakt opnieuw actie te voeren.

Katrien

Politieke bezorgdheid

De onderbezetting bij de Leuvense brandweer is niet nieuw. Ook in politieke kringen is het een veelbesproken topic. Federaal parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) ondervroeg zowel minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) als Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) al meermaals over het probleem. Vanuit de zone wordt er vooral gewezen naar het federale niveau, dat met te weinig geld over de brug zou komen voor de dagdagelijkse werking. Maar minister Verlinden vindt dat de zone de verantwoordelijkheid draagt om de onderbezetting aan te pakken. "Maar onze brandweermannen en onze burgers die bescherming nodig hebben, hebben geen nood aan gekibbel over financiën", zegt Katrien Houtmeyers. "Feit is dat er te weinig personeel is in deze brandweerzone. Dat bevestigde ook minister Verlinden mij op basis van een inspectieronde die al dateert van vorig voorjaar. Ik vraag me dan ook af wanneer er effectief iets wordt ondernomen om het personeelstekort op te lossen. Dat wordt hoog tijd, willen we drama's voorkomen."

Lees meer over