Noodingrepen hebben geholpen maar verdere structurele ingrepen zijn nodig

Demer
De massale neerslaghoeveelheden in het oosten van ons land leidde de voorbije weken tot heel wat wateroverlast in het Demerbekken. Door diverse ingrepen op de Demer kon er grotere problemen vermeden worden. Maar nu er kan teruggekeken worden naar de evolutie van dit alles is het duidelijk dat verder investeren in het structureel herstel van de Demervallei een absolute must is.

Als we het Waterbouwkundig Laboratorium kunnen geloven zal de nog te verwachten neerslag van de komende dagen niet meer zorgen voor gevaarlijke waterpeilen op de Demer. Het betekent zowat het einde van onrust en strijden tegen overstromingsdreiging.

Door de grote toevoer van water stroomopwaarts van Diest was de Demer gestegen tot een peil dat best vergelijkbaar was met dat van september 1998, toen grote delen van het Demerbekken onder water stonden. Om te vermijden dat in Scherpenheuvel-Zichem en Aarschot overstromingen zouden ontstaan waarbij woonwijken en heel veel huizen onder water zouden lopen, werd maar liefst op vier plaatsen een matige dijkverlaging uitgevoerd. Zo kon het water vanuit de Demer in haar natuurlijke bergingsgebieden uitvloeien. Zo kreeg het water meer ruimte en kon de stijging van het waterpeil in de Demer afgetopt worden. Het Demerwater kon zo vertraagd naar Aarschot doorstromen en moest enkel de brug van Testelt een aantal dagen afgesloten worden voor het verkeer.

Opvolging

De watersituatie werd nauwkeurig opgevolgd door het Hydrologisch Informatiecentrum van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL/HIC), de waterwegbeheerders De Vlaamse Waterweg nv en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de lokale besturen en de hulpdiensten.

De gerealiseerde dijkverlagingen werden inmiddels weer in de oorspronkelijke staat hersteld gezien de kritische situatie voorbij is. Het waterpeil in de Demer blijft de volgende weken nog verhoogd. Het water uit de wachtbekkens van de waterlopen stroomopwaarts Diest, als het water uit de bergingsgebieden stroomafwaarts Diest, moeten nog op een gecontroleerde wijze afgevoerd worden. Bij dit proces zullen de sterk verzadigde dijken nog voldoende lange tijd gemonitord worden.

Sigmaplan

Het Sigmaplan moet in de toekomst de regio nog beter kunnen beschermen tegen overstromingen. "In de Demervallei werden al enkele ingrepen gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. Zo is stroomafwaarts Diest reeds een deelgebied gerealiseerd, namelijk de Vinkenberg. Dat heeft de vorige week perfect gefunctioneerd om water te bergen zonder dat daar extra ingrepen nodig waren. Daarnaast werden ook al enkele oude Demermeanders weer aangesloten om zo opnieuw het natuurlijk afvoerregime en een hoger zelfzuiverend vermogen van de Demer te benaderen", zegt Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD).

Er staan in dit plan nog diverse bergingsgebieden die ingericht moeten worden, onder meer door het aanleggen van overloopdijken in de Demer en dwarsdijkjes in de vallei, zodat in acute gevallen niet meer zal moeten worden ingegrepen met tijdelijke dijkverlagingen. Een versnelling in dit hele Sigmaplan kan heel wat problemen in de toekomst vermijden. 

Vissterfte

Ook de grote vissterfte van de voorbije dagen moet leiden tot initiatieven om dergelijke catastrofes in de toekomst te vermijden. De massale instroom van verontreiniging via de bemesting van de overstroomde gebieden en van verontreinigd rioolwater moet aangepakt worden. Zo moet er in de toekomst ook overal een tandje bijgestoken worden in het rioleringsplan en het gescheiden stelsel van waterafvoer. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor de diverse overheden in ons land.

Lees meer over