Boutersem weigert inbreidingsproject van 56 woningen in de Nieuwstraat

Kwabeek kasteel
De aanvraag van de ontwikkelaar Verelst tot verkaveling naar 56 loten in de Nieuwstraat in Boutersem werd geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. Het ging om een mogelijke verkaveling tussen de Nieuwstraat, Strijdersstraat, Leuvensesteenweg en Eksterstraat.

Meer bepaald werd geoordeeld door het college dat de aanvraag niet in overeenstemming is met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening en milieuwetgeving, alsook dat het voorgestelde ontwerp niet past bij de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en de onmiddellijke omgeving.

Grote struikelblokken zijn dat de bijgebrachte verkeersstudie ontoereikend is, er niet voldoende aangetoond wordt dat er geen negatieve impact op mobiliteit en verkeersveiligheid zou zijn en er onvoldoende garanties geboden worden dat de ontwikkeling geen wateroverlast zou creëren in het gebied. De bijgebrachte watertoets is dus ontoereikend.

Lees meer over