Aanvraag voor dierenasiel in Honsem geweigerd

Hoeve dierenasiel Honsem
Het schepencollege van Boutersem heeft, zoals de procedure vereist, het openbaar onderzoek afgewacht vooraleer een beslissing te nemen over de aanvraag voor een dierenasiel in Willebringen. De stemming was verdeeld, maar de aanvraag werd geweigerd. De aanvrager behoudt het recht om in beroep te gaan bij de deputatie.

De leden van het schepencollege hebben in eer en geweten de verschillende argumenten tegen elkaar afgewogen, maar konden hierbij niet tot éénzelfde conclusie komen.  Daarom hadden ze voorafgaandelijk afgesproken  elkaar de ruimte te geven voor een stemming bij meerderheid, veeleer dan consensus voorop te stellen. Dat is mogelijk overeenkomstig artikel 53 van het Decreet op Lokaal Bestuur, dat het mogelijk maakt om in bevoegdheidsdomeinen van het schepencollege beslissing bij meerderheid te nemen.

College was het niet eens

  Burgemeester Vervliet (CD&V) en schepenen Alaerts (CD&V), Devroye (N-VA) en Dusart (CD&V) waren voorstander van een weigering.  Schepen Vandebroeck (Open VLD) was voorstander om het asiel te vergunnen met voorwaarden.   De leden van het schepencollege nemen zich voor in eventuele commentaren hun standpunten in wederzijds respect te verduidelijken en polariserende polemieken te vermijden.

Ziehier een verduidelijking van het CD&V-standpunt : ‘ In tegenstelling tot de aanvankelijke aanvraag, werd niet langer een tijdelijke vergunning gevraagd.  Bijgevolg verleent de gewijzigde aanvraag niet meer, maar juist minder waarborgen naar de omwonenden.  Een vergunning op proef, die inzake overlast en risico voor biodiversiteit een zekere geruststelling zou bieden, kan niet door een bestuur worden opgelegd.  Randvoorwaarden   kunnen mogelijk enigszins effect hebben, maar bieden onvoldoende geruststelling, noch naar impact op biodiversiteit toe, noch naar mogelijke overlast.’ 

Natuurtoets beperkt

‘Een vergunningverlenend bestuur moet er zorg voor dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan.  Dit is een wettelijke verplichting  die gezien de uitzonderlijke biodiversiteit in dit gebied voor deze aanvraag zeer relevant was.  De  natuurtoets die de aanvrager toevoegde, was  voor ons evenwel te beperkt.’

‘Het gebouw ligt in agrarisch gebied.  Zelfs indien er voldoende redenen zijn voor een nieuwe bestemming, dienen randvoorwaarden in acht te worden genomen, waarbij met name niet voldaan is aan de voorwaarde dat de ondergeschikte oppervlakte max 100 m² mag bedragen.  Het vergunningverlenend bestuur moet op de wettelijkheid toezien.’

‘Er moeten nu eenmaal beslissingen worden genomen en deze raken of de ene, of de andere.  Je neemt een beslissing in eer en geweten, maar tegelijkertijd besef je dat ook andere standpunten hun waarde hebben.  We hebben eerder reeds gezien dat deze kwestie op de sociale media al gauw tot polemiek leidt.  We roepen iedereen op om hierbij ten aanzien van elkaar het nodige respect te behouden’, aldus een mededeling van CD&V-Boutersem

Lees meer over