Is het stadsbestuur hardhorig?

Stadsbestuur Tienen te weinig oor voor milieuadviesraad
Met luide stem willen deelnemen aan het debat en niet gehoord worden. Dat overkomt het Netwerk Milieu, zeg maar de milieu-adviesraad (MAR) van Tienen. “Er komen te weinig reacties op onze adviezen”, knarsen de leden.

Zoomend, in coronatijden kan je niet zomaar rond de tafel zitten, steken de leden van het netwerk de koppen bijeen om eens te brainstormen over hoe een gesprek aan te knopen met vertegenwoordigers van het stadsbestuur naar aanleiding van de weinige reacties die er komen op hun adviezen maar ook op de nieuwe afsprakennota. En dus willen ze op de virtuele koffie. Met de burgemeester en de algemene directeur als dat kan. Eventueel komen schepenen en andere diensthoofden ook in aanmerking.

Of er een en ander mis loopt? “Er komt geen reactie of feedback op adviezen waarbij door het schepencollege een duidelijk standpunt wordt ingenomen. Zo wordt de MAR genegeerd bij het kappen van bomen, bij de aanplant van nieuwe bomen waarbij nog steeds exoten worden gebruikt, bij het uittekenen van nieuwe masterplannen. Wij worden niet geïnformeerd over milieuvergunningen en niet gevraagd om adviezen te geven bij grote en kleine dossiers”. Voorwaar geen gering geouwehoer. “Als er dan al wel eens een advies wordt gegeven, wordt die lang niet altijd opgevolgd, zoals in de bedrijvenzone Grijpen waar het opgelegde groen nog lang niet is gerealiseerd”.

En hoe zit dat met al die omgevingsvergunningen die worden afgeleverd voor bouwprojecten? Volgt de stad die allemaal op de voet op? De MAR heeft er zijn twijfels over. Vermoedelijk omwille van personeelstekort. Het ligt allemaal wat zwaar op de maag. Ten slotte, al die mensen in de MAR doen dat niet zomaar. Het zijn stuk voor stuk vrijwilligers die hun kostbare vrije tijd opofferen voor de goede zaak. Exceptie van de Chinese vrijwilligers die er tegen wil en dank gestuurd worden als vertegenwoordiger van politieke organen.

Met een positieve benadering wil een MAR afvaardiging zichzelf inviteren met als leidraad “Beleid voor Tienen – 2018”, het document dat de raad opstelde naar aanleiding van de verkiezingen 2018 als leidraad voor het luik milieubeleid.

Een kleine twee jaar geleden waarschuwde De Wakkere Burger, een ongebonden organisatie die sterk gelooft in pluralistische samenwerking ervoor dat regelgeving veel ruimte laat voor een creatieve aanpak van de lokale milieuraden. De Wakkere Burger adviseerde “Zet de organisatie van goede participatie voorop en hou niet vast aan traditionele, oude vormen. Maak werk van soepele structuren en een meer dynamische aanpak die mikken op inhoudelijk sterk advies en een bredere, diverse betrokkenheid.” Benieuwd hoe de koffieklets afloopt.

Lees meer over