Stad koopt voor ruim 700.000 euro gronden aan voor aanleg openbaar park

Openbaar park

De stad Scherpenheuvel-Zichem koopt gronden aan voor de aanleg van een openbaar park. Dat besliste de gemeenteraad op donderdag 22 september.  De site zal in de loop van de volgende jaren gefaseerd ingevuld worden. Bedoeling is in elk geval om er verschillende deelprojecten in te integreren zoals een skatepark, speeltuigen en outdoor fitnesstoestellen. Een masterplan moet hiertoe de aanzet geven. 

Het gaat om afgerond 5 hectare grond die aansluit bij de site van CC den egger in Scherpenheuvel,  meer bepaald de gronden,  gedeeltelijk gelegen naast de parking van den egger, met uitweg naar de August Nihoulstraat,  en gedeeltelijk gelegen achter de site van GC den egger langs de Eggersberg.

Het lokaal bestuur koopt de gronden van de kerkfabriek van Scherpenheuvel voor een bedrag van 720.000 euro. De gronden maken deel uit van het RUP Sportinfrastructuur en liggen in een zone voor dagrecreatie (gedeeltelijk zone voor openluchtrecreatie en landschapsbeleving, gedeeltelijk bebouwbare zone) en bufferzone.

Lees verder onder de foto. 

Pachters worden ook vergoed
Pachters worden ook vergoed

Pachters worden vergoed

Er worden ook vier pachters vergoed voor het beëindigen van de pacht waardoor de percelen vrijkomen vanaf 30 november, vanaf dan kan de stad ook over die gronden beschikken. De totale pachtverbrekingsvergoedingen bedragen 42.955 euro.

“Het nieuwe stadspark moet een intergenerationele ontmoetings- en belevingsplaats worden waar bewoners laagdrempelig met mekaar in contact kunnen komen. Het openbaar park biedt ruimte voor verschillende recreatieve openluchtfuncties. Het biedt een goede mix van natuur en cultuurbeleving, sport- en spelelementen. Het wordt een groene recreatiezone waar aandacht geschonken wordt aan duurzaamheid, milieu, biodiversiteit, erosiebestrijding en infiltratie”, zegt burgemeester Manu Claes (cd&v).

Lees verder onder de foto.

Openbaar park
Het nieuwe openbaar park zal gefaseerd gerealiseerd worden.

Realisatie verloopt gefaseerd

Bedoeling is om binnen het project verschillende deelprojecten te realiseren zoals een skatepark, wandelzone, speeltuigen, petanque, picknickruimtes, multifunctionele sportterreinen, outdoor fitnesstoestellen en meer.

De realisatie ervan zal gefaseerd verlopen en hiervoor wordt een masterplan opgemaakt.

“Het is een plan van aanpak, van planning in de tijd en van de precieze inplanting van de diverse deelprojecten.  Op die manier wordt een aanzet gegeven voor de uiteindelijke invulling en inrichting van de site.  De uitvoering van de deelprojecten wordt gespreid over een termijn van een 5-tal jaar.  Het plan van aanpak bevat ook een traject van inspraak en participatie waarbij inwoners, omwonenden, niet georganiseerde jongeren en verenigingen die gebruik zullen maken van de site betrokken worden bij de verschillende fasen van het project.”

De inplanting en aanleg van een nieuw skaterrein is het eerste project dat gepland en gerealiseerd wordt.

Lees meer over